6

DZIAŁANIE SMART

Działalność badawczo rozowojowa

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

7

M16 DUŻA WSPÓŁPRACA

Wspieranie, tworzenie i działalność Grup Operacyjnych na rzecz innowacji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

8

PROGRAMY REGIONALNE

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DZIAŁANIE SMART

Dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie lub wdrożenie innowacji co najmniej na skalę Polski

TERMIN NABORU: do 31 października 2023

DLA KOGO DOTACJE: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa 

W ramach projektu należy realizować co najmniej jeden z dwóch modułów tj. 1) B+R i/lub 2) Wdrożenie Innowacji.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1) MODUŁ B+RKOSZTY KWALIFIKOWALNE: 

 • wynagrodzenie personelu B+R
 • zakup usług zewnętrznych,
 • koszty amortyzacji aparatury
 • wartości niematerialne prawne
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne)

W ramach modułu przeprowadza się badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, czego efektem powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej. Rozwiązanie powinno dotyczyć nowego lub ulepszonego produktu/ usługi tj. innowacji produktowej lub nowego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa (innowacji w procesie biznesowym).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Intensywność pomocy na prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych nie może przekroczyć:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych (+ max15%)
 • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych (+max 10%)

Wysokość dofinansowani do 20 mln EUR na 1 projekt.

2) MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, 

 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości (maszyny, urządzenia)
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dotacji zgodnie mapą pomocy regionalnej uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji przedsięwzięcia od 15%-70% kosztów kwalifikowalnych.

 • Dofinansowanie do 100mln EUR na 1 projekt
 • Poziom dotacji zgodnie Mapą Pomocy Regionalnej

3) MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R

W ramach niniejszego modułu możliwe jest dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • nabycie robót i materiałów budowlanych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości (maszyny, urządzenia)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dotacji zgodnie mapą pomocy regionalnej uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji przedsięwzięcia od 15%-70% kosztów kwalifikowalnych.

 • Dofinansowanie do 100mln EUR na 1 projekt
 • Poziom dofinansowania zgodnie Mapą Pomocy Regionalnej

4) MODUŁ CYFRYZACJA

Celem podejmowanych w module działań jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Koszty kwalifikowalne i poziom dofinansowania jak w module 2

5) MODUŁ INTERNACJONALIZACJA

Celem modułu jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP. Mogą to być produkty istniejące lub zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu. Ponadto możliwe jest dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Przy czym moduł nie dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6) MODUŁ ZAZIELENIENIE

Celem modułu jest transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

7) MODUŁ ROZWÓJ KOMPETENCJI

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

M16 DUŻA WSPÓPRACA

DOFINANSOWANIE NA:

 • Pokrycie kosztów inwestycyjnych, takich jak budowa, przebudowa lub remont związany z modernizacją obiektów lub infrastruktury.
 • Zakup lub instalacja nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz aparatury naukowo-badawczej.
 • Udział w kosztach ogólnych, które obejmują nadzór inwestorski i autorski, koszty związane z zarządzaniem pracami budowlanymi oraz przygotowanie dokumentacji technicznej operacji. To może również obejmować koszty sporządzenia kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości oraz opinii o innowacyjności przedmiotu operacji.
 • Finansowanie badań, w tym zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego, które nie są uważane za środki trwałe. Dotacja może również służyć do zakupu materiałów, podzespołów lub wytworzenia elementów potrzebnych do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej. Dodatkowo, można uwzględnić odpisy amortyzacyjne od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zaangażowanych w badania w ramach operacji oraz zakup środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, związanych z prowadzeniem badań.

PROGRAMY REGIONALNE

Każde województwo będzie posiadać własny program, który sfinansuje inwestycje na jego terenie.

Łącznie województwa dostaną 155,4 mld zł* – to po raz pierwszy w historii aż 44% wszystkich pieniędzy europejskich, które Polska otrzyma!

 • rozwój przedsiębiorczości,
 • lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury,
 • poprawa infrastruktury społecznej,
 • troska o środowisko,
 • technologie cyfrowe, energetyka i transport

ZDJĘCIA Z BADAŃ W TERENIE

20230725_125918
20230725_184718
20230810_124601
20230818_141600