Czego potrzebują naukowcy na SGGW? Kluczowe pytania i odpowiedzi.

WYNIKI BADANIA POTRZEB KADRY DYDAKTYCZNEJ I DOKTORANWTÓW/EK  SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z firmą AgroWe przeprowadził w okresie VI-VII 2023 własne badania potrzeb, oczekiwań i barier uczestników projektu. W okresie czerwiec- lipiec 2023  przeprowadzono  bezpośrednie rozmowy z ok 60 nauczycielami akademickimi kobietami i mężczyznami. Ankietę telefoniczną przeprowadzono wśród kadry dydaktycznej i doktorantów/ek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w terminie 11-13 lipca 2023 roku. W ankiecie wzięło udział 17 osób (11M, 7K). Wyniki są następujące.

Najczęstsze potrzeby kadry SGGW:

 • Wsparcie z języka angielskiego – powszechne zapotrzebowanie wsparcie umiejętności pisania treści dydaktycznych i naukowych w języku angielskim, zarówno wśród kadry. Zakres proponowanych szkoleń wpisuje się w cele „Zintegrowanej strategii umiejętności 2030”  Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, gdzie jako kluczowe wskazano m.in. działanie takie jak wzmocnienie oferty doskonalenia w zakresie rozwijania umiejętności posługiwania się językiem obcym przez kadrę uczącą. Kierunki rolnicze oczkują wsparcia w przygotowaniu się (w tym materiałów) w języku angielskim na konferencje, w szczególności duże konferencje branżowe zagraniczne gdzie są i kontakty biznesowe i publikacje, Kierunki ekonomiczne – możliwość zakupu baz danych do wykorzystywania w nauczaniu na kierunkach ekonomicznych oraz żywnościowych tam gdzie istnieje potrzeba urynkowienia wiedzy i przedmiotów związanych z kreowaniem marki lub analizy rynku
 • Szkolenia z zakresu Zielonej transformacji Wśród wymienianych tematów szkoleń w tym zakresie dominuje rolnictwo regeneratywne i nowa legislacja unijna co do funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazywano też szkolenia z zakresu badania potrzeb klientów odnośnie nowych produktów zielonej transformacji, zielonej ekonomii, zrównoważonym zarządzaniem projektami. Inne wskazywane zagadnienia: Szkolenia związane z sekwestracją węgla, Rolnictwo regeneratywne, Jak przystosowywać rolnictwo polskie do polityki europejskiej, Wykorzystywanie odpadów. Zrównoważony obieg od surowca do produktu finalnego, Badania zachowania konsumentów w dobie zielonej i cyfrowej gospodarki.
 • Szkolenia z zakresu Działania cyfryzacja –   Duże zainteresowanie szkoleniami z tego zakresu. Wśród odpowiedzi przeważa statystyka cyfrowa i statystyczne weryfikowanie tez, Cyfrowa obróbka danych i wyników badań, Wykorzystywanie sztucznej inteligencji, Python i R. Szkoleniami z zakresu statystyki oraz prezentacji danych zainteresowana jest zarówno kadra dydaktyczna  jak i doktoranci. Wskazano zainteresowanie w zakresie dostępu do aktualnej fachowej wiedzy, pozyskiwania, gromadzenia, analizy, przetwarzania i świadomego wykorzystywania danych oraz obsługi narzędzi, baz upowszechniających aktualne dane, wiedzę doświadczenia i trendy.
 • Szkolenia z zakresu Działania dydaktyka – Większość osób wskazuje zainteresowanie tym zakresem szkoleń. Zainteresowanie szkoleniami głównie z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w kształceniu stacjonarnym i zdalnym, Wykorzystywanie danych cyfrowych. Duże zainteresowanie szkoleniami z zakresu skutecznej komunikacji ze studentami, zarządzanie stresem, zarządzeni czasem, nowe metody nauczania akademickiego. Szkoleniami w zakresie skutecznej komunikacji ze studentami zainteresowana jest zarówno kadra dydaktyczna jak i doktoranci. Stosowania, aktywizujących metod, narzędzi i form nauczania,  nowoczesnymi metodami i technikami w pracy dydaktycznej, w tym  z wykorzystaniem ICT i AI, które ograniczą odpływ studentów z uczelni.
 • Szkolenia z zakresu Przedsiębiorczości i komercjalizacji – Duże zainteresowanie szkoleniami z zakresu pozyskiwania finansowania na działalność naukową: Pozyskiwanie grantów, funduszy, jak dobrze przygotować i rozliczyć projekt (zapotrzebowanie na szkolenia z tego zakresu wskazuje zarówna kadra dydaktyczna jak i doktoranci). Wskazywane zainteresowanie szkoleniami z zarządzania projektami, komercjalizacja wiedzy, marketing i sprzedaż bezpośrednia, szacowanie zapotrzebowania na rozwiązania w ramach projektów, trendy rynkowe. Ankietowani bardzo mocno chcieli podnieść swój poziom wiedzy i umiejętności na temat aplikowania o granty i finansowanie nauki z źródeł innych niż uczelnia.  
 • Inne obszary – szkolenie z nowoczesnej elektronicznej aparatury badawczej, w szczególności aparatury z elementami optycznymi i cyfrowymi, współpraca czy wyjazdy do bardziej kierunkowych instytutów krajowych i zagranicznych które prowadzą działalność statutową dla ministerstw (np. Ustalanie wskaźników nawozowych lub żywieniowych), Nowoczesne techniki badawcze i laboratoryjne, analityka z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, Prawidłowe przygotowanie raportów badawczych, tekstów naukowych, publikacji.
 • Kadra wykazała zainteresowanie udziałem w staże zagranicznych, w bliźniaczych jednostkach bliskich działalności statutowej w danym obszarze gospodarki, staże  dydaktyczne i naukowe,  mniejsze zainteresowanie  stażami krajowwymi Preferowana długość od 3 tyg do 3 miesięcy w zależności od obowiązków służbowych.
 • Badani wskazywali duże konferencje agronomiczne albo gleboznawcze które odbywają się w np. Pradze, wyjazdy w zakresie ekonomii rynków rolno-spożywczych i zielonych rozwiązań Forma udziału – prezentowanie własnych wyników ale też uczestnictwo jako słuchacz. AGU w USA San Francisco , Wiedeń. Podkreślano konieczność zdalnego uczestniczenia w konferencjach z uwagi na ograniczenia finansowe lub czasowe. Wskazywano wiodące ośrodki University of Eastern Finland, University of Georgia, University of Portland, University of British Columbia, Norwegian Institute of Bioeconomy, Norwegian University of Science and Technology, Wageningen University, BOKU – University of Life Resources and Life Sciences, University of Hohenheim, RMIT University Melbourne , University of Almería , Agricultural University of Iceland, Haute Ecole de la Province de Liège, Instituto Politécnico de Coimbra, Paris Sup’Biotech, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Uczelnie członkowie tworzący UNIgreen University of Almería (Hiszpania), Agricultural University of Iceland (Islandia), Agricultural University Plovdiv (Bułgaria), Haute Ecole de la Province de Liège (Belgia), Polytechnic Institute of Coimbra (Portugalia), Paris Sup’Biotech (Francja), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy)

Bariery najczęstsze odpowiedzi kadry SGGW:

 • obciążenie obowiązkami zawodowymi, na działania dydaktycznyme, przygotowanie zajęć i ocena prac, nakładają się liczne administracyjne wymagania. Duży nacisk na prowadzenie badań, przygotowanie publikacji w renomowanych tytułach, wymagająca ścieżka rozwoju zawodowego, wymagania formalne, duży nacisk na rozwijanie dorobku naukowego
 • Ograniczone środki finansowe, trudności w uzyskaniu finansowania na swoje projekty badawcze lub rozwijanie innowacyjnych metod nauczania,
 • ograniczone środki finansowe, opłaty za udział, koszty transportu, utrzymania, ograniczenia  czasowe wymuszają udział w szkoleniach hybrydowych, krótkich konkretne szkoleniach, konieczność zdalnego uczestniczenia w konferencjach.
 • Inne wskazywane bariery: nieliczni badani wskazywali niewystarczające zaplecze techniczne czy infrastruktura badawczą, trudności w dostępie lub użytkowaniu nowoczesnych narzędzi, technologii i materiałów edukacyjnych, specyficzne oczekiwania, zachowania studentów.

Leave a Comment