INWESTYCJE MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

Zadzwoń już teraz! Odpowiemy na wszystkie pytania!

PLANOWANY TERMIN NABORU

20.02.2024 - 20.03.2024

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo

Przy refundacji 50%/60% (PO WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ TU)

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich

Produkcja w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP

dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2025 r. wymóg dotyczący właściwego przechowywania nawozów naturalnych stanie się obowiązujący dla ww. podmiotów.

Produkcja w liczbie większej niż 210 DJP wymóg na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych określony był na 31.12.2021 r. (obecnie na inwestycje wyłącznie w takim zakresie będzie mógł wnioskować tylko młody rolnik, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący, lecz nie później niż do 30 czerwca 2025 r.). W takim terminie, również młody rolnik, może zrealizować inwestycję w zakresie przechowywania kiszonek.

NA CO DOFINANSOWANIE?

Budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, 

Zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych, jak również zakup instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych w przypadku, gdy spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie określone w Programie działań, albo jeżeli realizowana operacja obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do określonych w Programie działań wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

FORMA POMOCY

Standardowe stawki jednostkowe (SSJ) – w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie nowych:

  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,

CZYLI OBIEKTÓW BUDOWANYCH OD PODSTAW

Refundacja części kosztów kwalifikowalnych*

W przypadku kosztów ponoszonych w formie standardowych stawek jednostkowych pomoc przyznaje się odpowiednio w wysokości 60% (w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”) albo 50% kosztów (w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”) kwoty stanowiącej sumę:

1) iloczynów standardowych stawek jednostkowych, oraz odpowiednio:

  • pojemności zbiornika do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • powierzchni płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, oraz

2) kosztów ogólnych dotyczących tej inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty obliczonej w sposób określony w pkt. 1 – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

W przypadku pomocy przyznawanej w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych pomoc przyznawana jest w wysokości do:
1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Przy ustalaniu wysokości pomocy można też uwzględnić tzw. koszty ogólne, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

*W przypadku pozostałych inwestycji, których koszty określone są w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1152 z późn. zm.).

KRYTERIA PUNKTOWE

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. 

Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

  • Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
  • udział kosztów inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ! Masz możliwość skorzystać z darmowych konsultacji!

+48 727 777 750

1. Bezpłatna konsultacja - omówienia predyspozycji do otrzymania dofinansowania, a to wszystko bez wychodzenia z domu!

2. Przystąpienie do prowadzenia wniosku - bez pobierania zaliczki. Do momentu otrzymania decyzji nasza pomoc jest bezpłatna!

3. Pozytywna decyzja wniosku - płatność. W przypadku odrzucenia wniosku ze względu na nasze błędy brak jakichkolwiek kosztów!

Doradzimy w co warto zainwestować, jak najlepiej zagospodarować środkami, aby Twoje gospodarstwo na tym skorzystał oraz poprowadzimy Twój wniosek od początku do końca!