„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym"

Tytuł projektu: Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych

Okres realizacji 2024-04-01 - 31-12-2029

CEL PROJEKTU: Dostosowanie oferty dydaktycznej Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) w partnerstwie z podmiotem branżowym do potrzeb branży rolnej, spożywczej i energetyki odnawialnej, zielonej i cyfrowej transformacji w okresie 04.2024-12.2029, poprzez działania które służą upraktycznieniu, uatrakcyjnieniu i ubranżowieniu kształcenia poprzez:
Zadanie 1. Rozwój kompetencji obligatoryjnych kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na 12-stu modyfikowanych kierunkach dla branż kluczowych  
Zadanie 2. Rozwój kompetencji dodatkowych kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na 12-stu modyfikowanych kierunkach dla branż kluczowych  
Zadanie 3. Realizacja działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
Zadanie 4. Utworzenie 3 Laboratoriów Virtual Reality (VR) dla modyfikowanych kierunków na potrzeby branż kluczowych
Zadanie 5. Modyfikacja programów kształcenia z UDZIAŁEM i NA POTRZEBY PRACODAWCÓW na kierunkach: 
 • ROLNICTWO
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • OGRODNICTWO
 • ZOOTECHNIKA
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BIOTECHNICZNYCH
 • TECHNOLOGIA ENERGII ODNAWIALNYCH
 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENAŻYWNOŚCI
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TOWAROZNASTWO I MARKETING ŻYWNOŚCI
 • FOOD SCIENCE TECHNOLOGY AND NUTRITION
Zadanie 12. Realizacja dodatkowych elementów kształcenia podnoszących kompetencje studentów/ek modyfikowanych kierunków dla branż kluczowych – STAŻE
Zadanie 13. Realizacja dodatkowych elementów kształcenia podnoszących kompetencje studentów/ek modyfikowanych kierunków dla branż kluczowych –SZKOLENIA
Główne REZULTATY partnerskiego projektu.
 • 382 studentów/ek (S)168K, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni poprzez udział w zmodyfikowanych zajęciach specjalnościowych
 • 68 (38 K) nauczycieli/ek akademickich , które podniosły kompetencje poprzez udział w dedykowanych szkoleniach i stażach 
 • 1 podmiot dostosuje ofertę do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki
 • Utworzenie 3 wirtualnych laboratoriów dla branży rolnej, spożywczej, energii odnawialnej.
 • Modyfikację treści dydaktycznych wg rekomendacji pracodawców branż kluczowych
 • Zwiększenie udziału zajęć praktycznych i wyjazdów terenowych
 • Modyfikacja form kształcenia poprzez wdrożenie technologii VR i branżowych symulacji biznesowych
EFEKTY realizacji: Projekt bezpośrednio wpłynie na dostosowanie oferty SGGW do potrzeb branż rolnictwo, przemysł spożywczy oraz energetyka odnawialna z uwzględnieniem. zagadnień zielonej i cyfrowej transformacji, uniwersalnego projektowania.
PARTNER: Łukasz Czech AgroWe

WARTOŚĆ PROJEKTU 21 255 938,23 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 20 584 178,23 PLN

WKŁAD WŁASNY 671 760,00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA O NIEZGODNOŚCI PROJEKTU
Uczelnia i Partner informują, o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu „Zrównoważony Kampus SGGW – kształcenie na rzecz branż kluczowych” nr umowy: FERS.01.05-IP.08-0067/23-00 lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej): 1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, 2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1