6

ROLNICTWO 4.0

Wsparcia udziela się na wdrożenie rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację
7

PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Pomoc związana z rozpoczynaniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.
8

ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW

Dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy spełniają definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa

ROLNICTWO 4.0

.

PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Warunki udziału w programie
O pomoc mogą ubiegać się Osoby, które:
1. Na dzień złożenia wniosku o przyznaniu pomocy nie ukończyły 41 lat.
2. Planują rozpocząć działalność rolniczą albo prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.
3. Posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe bądź zadeklarują ich uzupełnienie w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
4. Posiadają powierzchnię minimalną dla danego województwa (co najmniej 50% na własność, w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawie od KOWR lub JST)
lub
5. Posiadają powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej powierzchni minimalnej lub wielkość ekonomiczną równą co najmniej 15 000 euro.
6. Nie otrzymali pomocy z Krajowego Planu Odbudowy A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.
7. Poza pracą w gospodarstwie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/zlecenie i ubezpieczeni w ZUS.

Kwota dofinansowania i wypłata środków
Premia wynosi 200 000,00 zł i wypłacana w II ratach:
I rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 000,00 zł. Wniosek o płatność I raty należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
Pomoc jest wypłacana pod warunkiem:
a) przejęcia gruntów najpóźniej w terminie 12 miesięcy,
b) co najmniej 50% powierzchni minimalnej stanowi własność,
c) rozpoczęcia prowadzenia w gospodarstwie rachunkowości,
d) rozpoczęcie nauki w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – dot. wnioskodawców, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
e) przystąpił do korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik.

II rata wynosi 30% kwoty przyznanej pomocy, tj. 60 000,00 zł. Wniosek o płatność II raty składany jest po zrealizowaniu założeń biznesplanu, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2029 r. II rata jest wypłacana po udokumentowaniu wydania 200 000,00 zł.

Jeżeli gospodarstwo Beneficjenta będzie rozliczać VAT należy udokumentować wydatki na poziomie minimum 200 000,00 zł netto. W przypadku nie rozliczania VAT-u należy udokumentować wydatki na poziomie 200 000,00 zł brutto.

II rata jest wypłacana pod warunkiem:
a) realizacji założeń biznesplanu (rzeczowe wykonanie biznesplanu (zakup maszyn/urządzeń, gruntów ect.),
b) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa odpowiednio o 10%, 15%, 20%, 30% w zależności od wielkości ekonomicznej w roku wyjściowym. Osiągnięcie wielkości ekonomicznej na poziomie co najmniej 19 500 euro w przypadku gdy
gospodarstwo w roku wyjściowym nie spełniało wymogu wielkości ekonomicznej, tj. 15 000 euro.
c) osiągnięcia co najmniej 60 % przychodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa,
d) uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
e) prowadzi rachunkowość rolniczą,
f) co najmniej 70% kwoty pomocy przeznaczono na inwestycje w środki trwałe,
g) skorzystał lub korzysta z doradztwa indywidualnego.

Przeznaczenie premii
Co najmniej 70% kwoty pomocy, tj. 140 000,00 zł należy przeznaczyć na środki trwałe,
pozostałe
30% kwoty pomocy, tj. 60 000,00 zł można przeznaczyć na środki obrotowe.
Premie można przeznaczyć na:
a) zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
b) zakup gruntów z wyłączeniem zakupu od członków rodziny, tj. małżonka, rodzeństwa, rodziców, rodzeństwa małżonka,
c) zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
d) inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
e) inwestycje budowlane: budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych. Inwestycje budowlane mogą być realizowane wyłącznie na gruntach własnych.
f) wyposażenie budynków lub budowli,
g) wartości niematerialne i prawne (różnego rodzaju licencje/oprogramowania),
h) zakup środków obrotowych (nawozy mineralne, środki ochrony roślin, paliwo, pasze dla zwierząt etc.)

Kryteria punktowe 

Aby wziąć udział w programie należy uzyskać minimum 7 punktów.
Punkty przyznawane są za:
1. Posiadanie użytków rolnych powyżej średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju -nie więcej niż 3 punkty.
2. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych – nie więcej niż 4 punkty.
3. Różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem:
a) powyżej 15 lat do 25 lat – przyznaje się 3 punkty,
b) powyżej 25 lat – przyznaje się 5 punktów.
Punkty za różnicę wieku są przyznane w przypadku przekazania gospodarstwa w całości i na wyłączną własność lub do małżeńskiej wspólności majątkowej.
4. Przejęcie gospodarstwa w całości i na własność – 4 punkty.
5. Uczestnictwo w systemach jakości:
a) co najmniej 50 % powierzchni gospodarstwa jest objęte ekologią – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowy system jakości – 1 punkty.
6. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa w roku bazowym pod warunkiem, że wielkość ekonomiczna jest powyżej 19 500 euro – nie więcej niż 3 punkty.
7. Prowadzenie produkcji zwierzęcej pod warunkiem, że co najmniej 50 % wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym stanowi wielkość ekonomiczna osiągnięta z produkcji zwierzęcej. W przypadku przyznania punktów należy utrzymać produkcję zwierzęcą na wskazanym poziomie do końca okresu zobowiązań – 2 punkty.
8. Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 punkt. kryterium uważa się za spełnione w przypadku gdy na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest ubezpieczony w KRUS lub uczniem w systemie dziennym albo studentem na studiach stacjonarnych lub zarejestrowany jako bezrobotny. 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Wnioskodawców pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy przed pozostałymi Wnioskodawcami (mężczyznami i wnioskodawcami niebędącymi osobami fizycznymi) mają kobiety. 

W przypadku Wnioskodawców tej samej płci o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia użytków rolnych w roku bazowym – pierwszeństwo ma Wnioskodawca posiadający gospodarstwo o większej powierzchni UR. 

W przypadku Wnioskodawców tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę punktów i wskazały w biznesplanie gospodarstwa o identycznej wyjściowej powierzchni UR, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek wnioskodawcy – pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę.

ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW

Warunki udziału w programie
O pomoc mogą ubiegać się Rolnicy, którzy:
1. Prowadzą gospodarstwo o powierzchni nie większej niż 300 ha i którego wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku bazowym (rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy) jest poniżej 25 tys. euro, którą wyliczamy na podstawie:
• upraw zgłoszony do dopłat bezpośrednich
• stanu średniorocznego zwierząt (stan na 1 stycznia 23 r., zdarzenia gospodarcze od początku do końca roku, stan na 31 grudnia 23 r.)
2. Prowadzą działalność rolniczą, z której uzyskują przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł.
3. Nie będą korzystać z Premii dla Młodych Rolników finansowanego z Wspólnej Polityki Rolnej.
4. Nie otrzymali pomocy z Krajowego Planu Odbudowy A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.
5. Poza pracą w gospodarstwie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/zlecenie i ubezpieczeni w ZUS.
6. Są w stanie zapewnić wymagany wkład w własny w wysokości 15 %.

Kwota dofinansowania i wypłata środków
120 tysięcy złotych – w przypadku gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie prowadzenia produktów na rynek** w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw (rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia lub dostawy bezpośrednie) lub w przypadku gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną*.
*produkcja ekologiczna – minimum 50% upraw ekologicznych
**warunek rozpoczęcia działalności w zakresie wprowadzenia produktów rolnych na rynek w ramach KŁD – w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy rolnik nie był zarejestrowany w Państwowe Inspekcji Sanitarnej/ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej
100 tysięcy złotych – w przypadku gospodarstw, które prowadzą już działalność w
zakresie obrotu produktami na rynku, czyli mają zgłoszone KŁD w weterynarii/sanepidzie.

Pomoc w wysokości 100 lub 120 tys. wypłacana w dwóch ratach:
I rata: wynosi 80% kwoty przyznanej pomocy, tj.: 96 tys. zł – dla gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD oraz gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną, 80 tys. zł – dla pozostałych gospodarstw,
II rata: wynosi 20% kwoty pomocy, tj.: 24 tys. zł – dla gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD oraz gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną, 20 tys. zł – dla pozostałych
gospodarstw;

Wariant nr 1: 120 tys. w przypadku operacji dotyczącej rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD oraz operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną, wkład własny wynosi ok. 21 tys. co daje nam łączną kwotę ok. 141 tys. Po udokumentowaniu wydatków na kwotę ok. 141 tys. wypłacana jest II rata.

Wariant nr 2: 100 tys. – w przypadku pozostałych operacji, wkład własny wynosi ok. 18 tys., co wynosi łącznie ok. 118 tys. Po udokumentowaniu wydatków na kwotę ok. 118 tys. wypłacana jest II rata.

Przeznaczenie premii 

Premie można przeznaczyć na:

 

 

 

 

  • zakup nowych maszyn i urządzeń,
  • inwestycje budowlane: budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych.
  • Inwestycje budowlane mogą być realizowane wyłącznie na gruntach własnych.
  • wyposażenie budynków lub budowli,
  • wartości niematerialne i prawne (różnego rodzaju licencje/oprogramowania)

 

 

 

 

Premii nie można przeznaczyć na:

zakup ziemi,

  • środki obrotowe, typu nawozy, środki ochrony roślin,
  • inwestycje budowlane rozpoczęte przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
  • zakup środków transportu z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do produkcji rolnej (ciągniki, wózki widłowe, ładowarki),
  • zakup sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim

Kryteria punktowe
Aby wziąć udział w programie należy uzyskać przynajmniej 3 punkty.
Punkty przyznawane są za:
1. Uczestnictwo w systemach jakości (max. 5 punktów):
– 4 punkty – uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w rolnictwie ekologicznym, objęcie minimum 50% powierzchni użytków ornych tego gospodarstwa
– 2 punkty – uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w unijnym systemie jakości
– 1 punkt – uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w krajowym systemie jakości, jeśli
2. Udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy, przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności, która jest przedmiotem współpracy GRUPY ZORGANIZOWANE – grupy producentów rolnych uczestnictwo co najmniej od dnia złożenia WOPP lub zobowiązanie się do rozpoczęcia udziału przed dniem złożenia Wniosku o Płatność I raty – 3 punkty.
3. Minimum 50% powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (min. 50% UR znajduje się powyżej 350 m n.p.m.) – 2 punkty.
4. Udział lub planowany udział w szkoleniu związanym z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie – 2 punkty.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Wnioskodawców pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy przed pozostałymi Wnioskodawcami (mężczyznami i wnioskodawcami niebędącymi osobami fizycznymi) mają kobiety. O kolejności
przysługiwania pomocy w ramach grupy kobiet oraz w ramach grupy pozostałych wnioskodawców decyduje przychód bazowy w gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma ten wnioskodawca, który uzyskał wyższy przychód

Najważniejsze zobowiązania po otrzymaniu decyzji o przyznaniu
premii

Osiągnięcie wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach KŁD, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu w roku bazowym i nie mniej niż na poziomie odpowiadającym równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono WOPP, najpóźniej w 2026 r.,
prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów, prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD lub produkcji ekologicznej uczestniczenia w systemach jakości, jeżeli zostały nadane punkty za to kryterium wyboru, utrzymania osiągniętego poziomu przychodu ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie co najmniej do dnia upływu 5 lat liczonych od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

Pozostałe informacje
1. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatrywany jest w terminie 5 miesięcy od zakończenia naboru – maksymalnie do 31.12.
2. Po otrzymaniu decyzji/ podpisaniu umowy w terminie:
a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy/otrzymaniu decyzji należy złożyć wniosek o
płatność I raty,
b) wniosek o płatność II raty – po zrealizowaniu operacji, w pierwszym kwartale po roku docelowym
c) min. 3 lat kalendarzowych następujących po roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy należy zrealizować założenia biznesplanu.

Pierwszą ratę pomocy wypłaca się, jeżeli beneficjent:
1. rozpoczął realizację biznesplanu – za rozpoczęcie realizacji biznesplanu uznaje się dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim inwestycji, w szczególności przez:
a) rozpoczęcie prac związanych z inwestycją budowlaną,
b) zakup maszyny lub urządzenia lub dokonanie czynności, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania maszyny lub urządzenia,
c) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług,
d) prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenie analiz wykonalności inwestycji

Drugą ratę pomocy wypłaca się, jeżeli beneficjent:
1. zrealizował zaplanowane w biznesplanie inwestycje (realizację operacji sprawdza się w ujęciu rzeczowym, a nie finansowym, tzn. sprawdzany jest fakt realizacji, a nie koszt realizacji danej inwestycji);                                                            2. osiągnął w roku docelowym w wyniku realizacji operacji i udokumentował wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach KŁD, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonego dla gospodarstwa przychodu bazowego i nie mniej niż na poziomie odpowiadającym równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono WOPP; w przypadku operacji realizowanej w obszarze dotyczącym produkcji ekologicznej wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie powinien być udokumentowany przychodami ze sprzedaży produktów ekologicznych;3. prowadzi działalność w zakresie, na który została przyznana pomoc, w tym działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);

4. ukończył zaplanowane szkolenie związane z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie, jeżeli zostały przyznane punkty za odpowiednie kryterium wyboru i warunek nie był spełniony przed zawarciem umowy;

5. uczestniczy w systemach jakości, jeżeli zostały przyznane punkty za to kryterium wyboru;
6. bierze udział w zorganizowanej formie współpracy, z której zakresem działalności miał związek przedmiot operacji, jeżeli zostały nadane punkty za to kryterium wyboru;   

7. prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie      

                                                                                                                                 

ZDJĘCIA Z BADAŃ W TERENIE