INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W ZAKRESIE OZE I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENEREGTYCZNEJ

Zadzwoń już teraz! Odpowiemy na wszystkie pytania!

+ 48 72 777 77 50

PLANOWANY TERMIN NABORU

25.01.2024 - 23.02.2024

DLA KOGO?

Rolnik, który spełnia następujące warunki:

 • przyznano jednolitą płatność obszarową lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono wniosek lub w roku poprzednim lub prowadzi działy specjalne produkcji rolnej 
 • odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku lub zobowiązał się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność 
 • jest pełnoletni 
 • posiada numer EP

W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, jeżeli spółka posiada EP oraz jeżeli:

 • gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja,
  stanowi wkład wniesiony do tej spółki
 • w ramach umowy tej spółki jest prowadzona  działalność rolnicza co najmniej od dnia złożenia wniosku 
 • każdy ze wspólników jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia złożenia wniosku. 

OBSZARY WSPARCIA

A


Budowa nowej biogazowni rolniczej

B

Mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego

C

Rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Forma i maksymalna wysokość wsparcia:

OBSZAR A
1 500 000 ZŁ

OBSZAR B
200 000 ZŁ

OBSZAR C
200 000 ZŁ

Przy refundacji 65%

Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi:

Obszary A i B wynosi 1,5 mln zł

Obszary A i C wynosi 1,7 mln zł

Obszary B i C wynosi 400 tys. zł

Obszary A, B i C wynosi 1,7 mln zł

OBSZAR A

Kryteria:

Wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP wynosi: 

 • powyżej 200 – 6 punktów, 
 • powyżej 100 i nie więcej niż 200 – 4 punkty
 • co najmniej 50 i nie więcej niż 100 – 2 punkty
 • W dniu złożenia WOPP wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – 2 punkty
 • Operacja będzie realizowana na obszarach chronionych- 1 punkt
 • W dniu złożenia WOPP wnioskodawca jest młodym rolnikiem – 2 punkty
Określony w projekcie biogazowni udział nawozów naturalnych pochodzących z własnego gospodarstwa do produkcji biogazu rolniczego w łącznej ilości wszystkich stosowanych substratów stanowi:
 
 • powyżej 50% nominalnego zapotrzebowania biogazowni rolniczej – 4 punkty 
 • Co najmniej 20% i nie więcej niż 50% nominalnego zapotrzebowania biogazowni rolniczej – 2 punkty

Koszty kwalifikowane:

1. Budowa biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej

2. Inwestycja związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystywaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa

3. Inwestycja zakłada, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu biogazowni spełniającego warunki określone w załączniku do wytycznych szczegółowych

4. Inwestycja zakłada, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie

5. Inwestycja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach

OBSZAR B

Kryteria:

 • Wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 5 –      4 punkty;
 • W dniu złożenia WOPP wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – 2 punkty
 • Operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – 1 punkt
 • W dniu złożenia WOPP wnioskodawca jest młodym rolnikiem – 2 punkty
 • Wnioskodawcy nie przyznano pomocy na zakup PV w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych” lub ,,Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000″ objętego PROW na lata 2014-2020 – 3 punkty 

Sprawność PV wynosi:

 • powyżej 21% – 3 punkty
 • powyżej 18% i nie więcej niż 21% – 2 punkty
 • nie więcej niż 18%- 1 punkt

O sprawność optyczna kolektorów słonecznych wynosi:

 • powyżej 80%- 3 punkty
 • powyżej 70% i nie więcej niż 80%- 2 punkty
 • nie więcej niż 70% – 1 punkt

Koszty kwalifikowane:

1. Mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej;

2. Instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,


3. Magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 2,

4. Pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 1,

5. Systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 1-4

6. Jest związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystywaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa

OBSZAR C

Kryteria:

 • Wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w
  kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 5 – 4 punkty
 • W dniu złożenia WOPP wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – 2 punkty;
  Operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – 1 punkt
 • W dniu złożenia WOPP wnioskodawca jest młodym rolnikiem – 2 punkty
 • Operacja zostanie przeprowadzona w sposób kompleksowy, czyli docieplenie budynków gospodarstw rolnych będzie połączone z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła z tych budynków lub instalacji centralnego ogrzewania lub źródłem ciepła w tym współpracującym z OZE lub kompleksową wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne w technologii LED – 3 punkty
 • W ramach operacji w gospodarstwie zostaną zlikwidowane wszystkie źródła ciepła wykorzystujące kopalne paliwo stałe przez ich zezłomowanie i będą zastąpione kotłem na biomasę, nie później niż do złożenia WOP – 2 punkty
 • W budynkach gospodarstw rolnych objętych dofinansowaniem wykorzystywany będzie system monitoringu i zarządzania energią- 1 punkt 

Koszty kwalifikowane:

Operacja dotyczy w szczególności: 

1. Docieplenia ścian zewnętrznych, 

2. Docieplenia dachu lub stropu, 

3. Zakupu świetlików dachowych, 

4. Docieplenia podłóg, 

5. Zakupu okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych, 

6. Zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy, 

7. Zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła,

8. Zakupu systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED, 

9. Zakupu systemów monitoringu i zarządzania energią;

Operacja dotyczy wyłącznie budynków gospodarstw rolnych, tj.: budynków do przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, budynków inwentarskich dla zwierząt gospodarskich, pieczarkarni, chłodni, budynków do przechowywania owoców i warzyw w tym w kontrolowanej atmosferze magazynów oczyszczania i suszenia nasion, budynków związanych z rolniczym handlem detalicznym, sprzedażą i dostawami bezpośrednimi, szklarni, budynków zaplecza gospodarstwa rolnego w tym budynków wielofunkcyjnych służących produkcji rolnej.

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ! Masz możliwość skorzystać z darmowych konsultacji! 

72 777 77 50

1. Bezpłatna konsultacja - omówienia predyspozycji do otrzymania dofinansowania, a to wszystko bez wychodzenia z domu!

2. Przystąpienie do prowadzenia wniosku - bez pobierania zaliczki. Do momentu otrzymania decyzji nasza pomoc jest bezpłatna!

3. Pozytywna decyzja wniosku - płatność. W przypadku odrzucenia wniosku ze względu na nasze błędy brak jakichkolwiek kosztów!

Doradzimy w co warto zainwestować, jak najlepiej zagospodarować środkami, aby Twoje gospodarstwo na tym skorzystał oraz poprowadzimy Twój wniosek od początku do końca!